Photographic Index


Please click the picture to learn more about the individual.


Seishiro Aoki

Tanenari Chiba

Hiroshi Chiwa

Tsuruko Haraguchi

Isoko Hatano

Hiroshi Hayami

Megumi Imada

Mieko Kamiya

Mantaro Kido

Shigemi Kirihara

Sae Kobayashi

Tomi Kora

Tsuyako Kubo

Yoshihide Kubo

Kyoko Kume

Ryo Kuroda

Yoshizo Kuwata

Koreshige Masuda

Matataro Matsumoto

Sugi Mibai

Hiroshi Minami

Masatake Morita

Yujiro Motora

Asataro Narazaki

Toshio Nogami

Amane Nishi

Hiroko Oka

Yataro Okabe

Usao Onoshima

Kanae Sakuma

Kanichi Tanaka

Hiroko Terada

Yuzaburo Uchida

Toru Watanabe

Tatsuro Yatabe

Matsuzaburo Yokoyama

Home | About this page | Photographic Index | Categorical Index | Timeline | Links